Foreningens love

Love for
SKIVE JAGTFORENING
Under Danmarks Jægerforbund
Nr. 0431.

1.
Foreningens navn er SKIVE JAGTFORENING. Foreningens hjemsted er Skive Kommune.
Foreningen er tilsluttet DANMARKS JÆGERFORBUND (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse love.
DANMARKS JÆGERFORBUND hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

2.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes jagtlige interesser, samt at værne og ophjælpe en alsidig vildtbestand samt beskytte natur og miljø. Foreningen vil gennem selskabelig samvær give medlemmerne lejlighed til at drøfte forhold af interesse for natur og miljø.

3.
En hver person, som på optagelsestidspunktet har fast bopæl i Skive Kommune og som ikke i de sidste 5 år har været straffet i henhold til jagt- og dyreværnslov, kan optages i foreningen.
Personer bosat udenfor Skive Kommune kan søge om optagelse i foreningen.
Bestyrelsen alene træffer afgørelse herom.

4.
Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftlig varsel til udgangen af december måned.

5.
Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DANMARKS JÆGERFORBUND’S vedtægter. Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6.
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen på basis af kontingent til DANMARKS JÆGERFORBUND samt foreningens aktivitetsniveau i øvrigt.

7.
Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formandens.
Foreningens hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Bestyrelsen forpligtes til at have foreningens klubhus rimeligt forsikret i anerkendt forsikringsselskab.


8.
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender, dog er det bestyrelsen, der fastsætter regler og er øverste myndighed for jagternes afholdelse.
Bestyrelsen skal hvert år inden udgangen af september måned, med mindst 14 dages varsel, indkalde og afholde generalforsamling.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:
Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning for årets virksomhed.
Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
Valg af medlemmer til bestyrelse og 2 suppleanter.
Valg af 2 revisorer og en suppleant.
Indkomne forslag.
Eventuelt.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde seneste 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning eller når mindst 30 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. Indkaldelse hertil skal ske med samme varsel som til ordinær generalforsamling og dagsorden skal være givet i indkaldelsen. En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 1 måned efter at begæring herom er fremsat.
På ordinær og ekstraordinær generalforsamling kan alle forslag vedtages med simpelt stemmeflerhed, undtagen ophævelse af foreningen, som kræver ¾ majoritet af fremmødte. Ophævelse af foreningen skal dog ske på en ekstraordinær generalforsamling.
Ordinær/ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Hvert medlem har en stemme. Afstemninger sker skriftlig, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 5 medlemmer begærer skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år med henholdsvis 3 og 4 medlemmer hvert andet år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær m.v.
Bestyrelsen afholder møder efter behov, når formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen begærer dette.
Bestyrelsen kan, i det omfang den finder det nødvendigt, nedsætte, eller på generalforsamlingen lade vælge, udvalg bestående helt eller delvis af ikke-bestyrelsesmedlemmer. Sådanne medlemmer har ikke stemmeret i bestyrelsen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Hvert medlem i bestyrelsen har en stemme. Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

10.
Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut eller sikre værdipapirer.
Regnskabsåret er 1. juli til 30. juni.
Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

11.
De 2 revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jfr. Par. 8 reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.
Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

12.
Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af fremmødte medlemmers stemme på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 og højst 2 måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.
Foreningens eventuelle formue skal – efter af alle forpligtelser er opfyldt – forvaltes af DANMARKS JÆGERFORBUND i indtil frem år.
Stiftes der ikke en ny lokalforening under DANMARSK JÆGERFORBUND i foreningens område indenfor femårsperioden, overføres den forvaltede formue efter femårsperiodens udløb til DANMARKS JÆGERFORBUND, som skal anvende den til naturbevarende formål.


Vores sponsorer

Støt dem de støtter os!

Skive Jagtforening

Formand: Anders Poulsen

Jagtforeningens adresse:
Bjørnevej 25,
7800 Skive.

MobilePay nr 46074